Back to Top

Siit rubriigist leiate erinevad seadused ja määrused, mis Eestis tagavad ja kaitsevad vähemuste õigusi võrdsele kohtlemisele.

Seadusaktid, mis puudutavad seksuaalvähemusi

Vabariigis kehtib hetkel või hakkab kohe kehtima kokku vähemalt kuus seadust, mis käsitlevad kas otsesõnu või kaudselt homoseksuaalsust, luues selleks õigusliku keskkonna saada vajadusel kaitset diskrimineerimise vastu.

 

KOOSELUSEADUS

Kooseluseadus loob alternatiivina abielule võimaluse oma kooselu registreerida, mille tulemusel saavad mõlemad partnerid abielule sarnased õigused ja kohustused. Seadus on loodud sooneutraalsena, mis annab võimaluse ka samasoolistel paaridel oma kooselu seadustada. Lisaks kooselu registreerimisele saavad uue seadusega partnerid võimaluse oma kaaslase laps adopteerida.

 EESTI VABARIIGI TÖÖLEPINGU SEADUS

§11. Lepingueelsed läbirääkimised

(1) Tööandja ei või lepingueelsetel läbirääkimistel või töölepingu sõlmimist muul viisil ette valmistades, sealhulgas töökuulutuses või töövestlusel, nõuda töölesoovijalt andmeid, mille vastu tal puudub õigustatud huvi.

(2) Tööandja õigustatud huvi puudumist eeldatakse eelkõige küsimuste puhul, mis puudutavad ebaproportsionaalselt töölesoovija eraelu või mis ei ole seotud sobivusega pakutavale töökohale.
ISIKUANDMETE KAITSE SEADUS
§ 4. Isikuandmed
(2) Delikaatsed isikuandmed on:
6) andmed seksuaalelu kohta;
KARISTUSSEADUSTIK
10. peatükk
POLIITILISTE JA KODANIKUÕIGUSTE VASTASED SÜÜTEOD
1. jagu
Süüteod võrdõiguslikkuse vastu
§ 151. Vaenu õhutamine
(1) Tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele seoses rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundiga, kui sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale, – karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.

§ 152. Võrdõiguslikkuse rikkumine

(1) Inimese õiguste ebaseadusliku piiramise või inimesele ebaseaduslike eeliste andmise eest tema rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste, varalise või sotsiaalse seisundi alusel – karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
1) vähemalt teist korda või
2) kui sellega on tekitatud oluline kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele või avalikele huvidele, – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

 

VÕRDSE KOHTLEMISE SEADUS
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Seaduse eesmärk ja reguleerimisala
(1) Seaduse eesmärk on tagada isikute kaitse diskrimineerimise eest rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel.
§ 2. Seaduse kohaldamisala
(2) Isikute diskrimineerimine nende usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse tõttu on keelatud:
1) töö_ saamise, füüsilisest isikust ettevõtjaks saamise ja kutsealale pääsemise tingimuste kehtestamisel, sealhulgas värbamis- ja valikukriteeriumide kehtestamisel, samuti edutamisel;
2) töö- või teenuste osutamise lepingu sõlmimisel või ametisse nimetamisel või valimisel, töötingimuste kehtestamisel, korralduste andmisel, töötasustamisel, töö- või teenuste osutamise lepingu lõpetamisel või ülesütlemisel, ametist vabastamisel;
3) kutseõppes, karjäärinõustamisel, ümber- või täiendusõppe võimaldamisel, praktiliste töökogemuste omandamisel;
4) töötajate või tööandjate ühingusse, sealhulgas kutseühendusse kuulumisel ning nende organisatsioonide poolt soodustuste andmisel.

 

evaluation-environnementale-docs